موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1044-MTP-FULL بررسی تحلیل اثر تعامل گردشگری بر قصد بازدید مجدد گردشگران(مطالعه موردی: گردشگران شهر تهران) فرزانه عابدی، زینب هاشمی باغی، یزدان شیرمحمدی مقاله پذیرفته شده است
2 1038-MTP-FULL میراث فرهنگی و توسعه پایدار؛ نگرشی معطوف به دیپلماسی دیجیتال رضا سرحدی قهری، سارا اکبری مقاله پذیرفته شده است