بدینوسیله اعلام میگردد که مهلت ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه دومین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار بهاتمام رسید در مجموع  بیش از 170 چکیده دریافت شد که تلاش میگردد در اسرع وقت نسبت به تایید و یا ردآن ها اقدام گردد. از محققین محترمی که چکیده مقالات آن ها تایید شده است درخواست میگردد نسبت به ارسال نسخه کامل مقالات خود از طریق سایت همایش در مهلت تعیین شده اقدام نمایند.بدیهی است با توجه به زمانبندی صورت گرفته ،دبیرخانه همایش تعهدی نسبت به بررسی آندسته از مقالات که بعد از تاریخ فوق ارسال گردد نخواهد داشت .

دبیرخانه دائمی همایش