تمدید مهلت ارسال چکیده
1397-03-23
تمدید مهلت ارسال چکیده

نظر به استقبال شایان متخصصین و اعضا محترم هیأت علمی برای مشارکت علمی در همایش بدینوسیله مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 تیرماه تمدید می­گردد. با توجه به اینکه این مهلت به هیچ وجه امکان تمدید ندارد لذا از کلیه علاقه مندان خواهشمند است در مهلت مقرر نسبت به ارسال چکیده مقالات خود اقدام نمایند.

دبیرخانه همایش