1. اطلاعیه تمدید مهلت ارسال چکیده
2. اطلاعیه شماره 1
دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار