حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
شورای عالی شهرسازی و معماری
معاونت  شهرسازی و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
حمایت کننده الماس
دانشگاه زنجان
گنجینه ملی آب ایران
دانشگاه مشهد
حمایت کننده طلایی
دانشگاه ارومیه