حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
شورای عالی شهرسازی و معماری
معاونت  شهرسازی و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
حمایت کننده الماس
دانشگاه زنجان
گنجینه ملی آب ایران
دانشگاه مشهد
حمایت کننده طلایی
دانشگاه ارومیه
محوطه میراث جهانی بیابان لوت
انجمن ایرانی ژئو مورفولوژی
حمایت کننده الماس
نشریه پردیس گردشگران