شورای سیاستگذاری
مهندس سید محمد بهشتی
رئیس
پژوهشگاه میراث فرهنگی
پست الکترونیکی: m.beheshti [at] richt.ir
محمد رضا واعظ مهدوی
عضو و رئیس کمیته علمی
معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه
پست الکترونیکی: mh_mahdavi [at] yahoo.com
دکتر عبدالکریم شادمهر
عضو و رئیس کمیته اجرایی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.shadmehr [at] richt.ir
دکتر بهروز عمرانی
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: b.omrani [at] richt.ir
دکتر محمد حسن فولادی
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: mhfouladi2 [at] gmail.com
سید احمد محیط طباطبایی
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.tabatabae [at] richt.ir
دکتر محمد حسن طالبیان
عضو
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
پست الکترونیکی: h.talebian [at] ichto.ir
علی رضا قلی نژاد
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.gholinezhad [at] richt.ir
دکتر احمد دانیالی
عضو
-
پست الکترونیکی: ahd336 [at] hotmail.ir
کمیته علمی
محمد رضا واعظ مهدوی
رئیس
معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه
پست الکترونیکی: mh_mahdavi [at] yahoo.com
سعید امیریان
دبیر
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: sa.amirian [at] richt.ir
دکتر فرهاد دژپسند
رئیس پنل میراث فرهنگی ،توسعه پایدار و مدیریت سرزمین
-
پست الکترونیکی: dejpasand [at] gmail.com
دکتر محمد سعید ایزدی
رئیس پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار و راه و شهرسازی
-
پست الکترونیکی: saeidizadi [at] gmail.com
دکتر سعدالله نصیری قیداری
رئیس پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار صلح و وفاق ملی
-
پست الکترونیکی: sg [at] irunesco.org
سید احمد محیط طباطبائی
رئیس پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار و هویت
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.tabatabae [at] richt.ir
دکتر رضا معصومی راد
رئیس پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری
-
پست الکترونیکی: msomirad.rzam [at] gmail.com
دکتر علی رضا دائمی
رئیس پنل میراث فرهنگی ،توسعه پایدار و مدیریت آب
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل
پست الکترونیکی: daemi [at] moe.gov.ir
دکتر سید محمد حسین سجادی نیری
رئیس پنل میراث فرهنگی ،توسعه پایدار و نوآوری و فناوری
-
پست الکترونیکی: nayeri [at] outlook.com
دکتر ناصر مقدسی
رئیس پنل میراث طبیعی و توسعه پایدار
-
پست الکترونیکی: nasermoghaddasi [at] yahoo.com
دکتر احمد رضا محرابیان
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a-mehrabian [at] sbu.ac.ir
میترا آزاد
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mitraazad [at] gmail.com
دکتر فراهم احمد زاده
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: f-ahmadzadeh [at] sbu.ac.ir
عباس عصاری آرانی
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: assari_a [at] modares.ac.ir
علی محمد احمدی
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: aahmadi [at] modares.ac.ir
مرتضی عزتی
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: mezzati [at] modares.ac.ir
دکتر مهران مقصودی
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: maghsoud [at] ut.ac.ir
سید محمد زمان زاده
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zamanzadeh [at] ut.ac.ir
دکتر انوشیروان شیروانی
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shirvany [at] ut.ac.ir
دکتر بهنام حمزه
عضو
موسسه تحقیقات جنگل و مرتع
پست الکترونیکی: bhamzeh [at] yahoo.com
دکتر محسن حسینی
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hosseini [at] modaress.ac.ir
دکتر سیاوش شایان
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: shayan [at] modaress.ac.ir
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
عضو
دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: geojournal [at] modaress.ac.ir
دکتر بهروز عمرانی
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: b.omrani [at] richt.ir
دکتر علی سنبلی
عضو
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: asonbili [at] yahoo.com
دکتر بهار بیشمی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری
پست الکترونیکی: bbeishami [at] yahoo.com
دکتر عزت الله عباسیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده بوعلی سینا
پست الکترونیکی: abbasian [at] basu.ac.ir
دکتر بهروز ابطحی
عضو
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: b-abtahi [at] sbu.ac.ir
ناصر رضایی
عضو کمیته علمی
رئیس گروه میراث طبیعی و گردشگری
پست الکترونیکی: hiwa865 [at] gmail.com
تلفن: 66582170
کمیته اجرایی
سعید امیریان
دبیر
پزوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: sa.amirian [at] richt.ir
دکتر عبدالکریم شادمهر
رئیس
پزوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.shadmehr [at] richt.ir
جمشید شفیعی
عضو
پزوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: j.shafei [at] richt.ir
افشین کرمی
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.karami [at] richt.ir
علیرضا محتشم
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a-mohtasham [at] richt.ir
علی حسین زاده
عضو
-
پست الکترونیکی: a_hoseinzadeh52 [at] yahoo.com