شورای سیاستگذاری
مهندس سید محمد بهشتی
رئیس
پژوهشگاه میراث فرهنگی
پست الکترونیکی: m.beheshti [at] richt.ir
سعید نمکی
عضو و رئیس کمیته علمی
معاون توسعه امور علمی و فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه
پست الکترونیکی: s.namaki [at] gmail.com
عبدالکریم شادمهر
عضو و رئیس کمیته اجرایی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.shadmehr [at] richt.ir
بهروز عمرانی
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: b.omrani [at] richt.ir
محمد حسن فولادی
عضو
استاد دانشگاه لندن
پژوهشگر وپیشکسوت مطالعات آمایش
پست الکترونیکی: mhfouladi2 [at] gmail.com
سید احمد محیط طباطبایی
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.tabatabae [at] richt.ir
محمد حسن طالبیان
عضو
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
پست الکترونیکی: h.talebian [at] ichto.ir
سعید امیریان
عضو شورای سیاست گذاری و مسئول دبیرخانه دایمی همایش
پزوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: sa.amirian [at] richt.ir
محمد رضا واعظ مهدوی
عضو
معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
پست الکترونیکی: m-mahdavi [at] gmail.com
علی رضا قلی نژاد
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.gholinezhad [at] richt.ir
احمد دانیالی
عضو
معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
پست الکترونیکی: ahd336 [at] hotmail.ir
کمیته علمی
سعید نمکی
رئیس
معاون توسعه امور علمی و فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه
پست الکترونیکی: s.namaki [at] gmail.com
حسین آرامی
رئیس پنل میراث فرهنگی ،توسعه پایدار و آمایش سرزمین
مشاور محترم معاونت بودجه سازمان برنامه و بودجه
پست الکترونیکی: arami [at] mprog.ir
محمدحسین پاپلی یزدی
عضو پنل میراث فرهنگی ،توسعه پایدار و آمایش سرزمین
رییس انجمن ژیوپولتیک ایران
پست الکترونیکی: papolimh [at] gmail.com
مرتضی عزتی
عضو پنل میراث فرهنگی ،توسعه پایدار و آمایش سرزمین
هیات علمی ومدیر گروه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای پژوهشگاه اقتصاد تربیت مدرس
پست الکترونیکی: mezzati [at] modares.ac.ir
مهدی پندار
دبیر کمیته علمی
برنامه ریزی آمایش سرزمین و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه
پست الکترونیکی: mpendar [at] utac.ir
تلفن: 33274412
محمد سعید ایزدی
رئیس پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار و راه و شهرسازی
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی
پست الکترونیکی: saeidizadi [at] gmail.com
حجت الله ایوبی
رئیس پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار صلح و وفاق ملی
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو
پست الکترونیکی: hayoubi110 [at] gmail.com
سید احمد محیط طباطبائی
رئیس پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار و هویت
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.tabatabae [at] richt.ir
جمشید کیان فر
عضو کمیته علمی
-
پست الکترونیکی: jamshidkianfar [at] gmail.com
تلفن: 09124128392
علیرضا حسن زاده
عضو کمیته علمی
رئیس پژوهشکده مردم شناسی
پست الکترونیکی: a.hasanzadeh [at] richt.ir
منیر خلقی
عضو کمیته علمی
مدیریت ارتباطات و همکاری بین الملل
پست الکترونیکی: m.kholghi [at] richt.ir
رضا معصومی راد
رئیس پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری و دبیر علمی
رئیس امور فرهنگی ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه کشور
پست الکترونیکی: masoumirad.rzm [at] gmail.com
محمد آتشک
عضو پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری
-
پست الکترونیکی: matashak [at] gmail.com
تلفن: 09123123141
پویا علاء الدینی
عضو پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری
--
پست الکترونیکی: palaedini [at] ut.ac.ir
هوشنگ نایبی
عضو پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری
-
پست الکترونیکی: hnayebi [at] ut.ac.ir
تلفن: 09124547022
سعید امیریان
عضو پنل میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری
-
پست الکترونیکی: sa.amirian [at] gmail.com
تلفن: 09123842530
عباس عصاری آرانی
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: assari_a [at] modares.ac.ir
علی رضا دائمی
رئیس پنل میراث فرهنگی ،توسعه پایدار و مدیریت آب
مشاور عالی انستیتو آب و انرژی دانشگاه شریف
پست الکترونیکی: a-daemi [at] yahoo.com
رضا راعی
عضو پنل میراث فرهنگی ، توسعه پایدار و مدیریت آب
ریاست گنجینه ملی آب
پست الکترونیکی: raei [at] wrm.ir
رضا مکنون
عضو پنل میراث فرهنگی ، توسعه پایدار و مدیریت آب
استاد تمام دانشگاه امیرکبیر در زمینه آب و محیط زیست
پست الکترونیکی: rmaknon [at] yahoo.com
علی اصغر اعلم الهدی
عضو پنل میراث فرهنگی ، توسعه پایدار و مدیریت آب
ریاست انستیتو آب و انرژی دانشگاه شریف
پست الکترونیکی: alomo [at] sharifi.edu
علی نظری دوست
عضو پنل میراث فرهنگی ، توسعه پایدار و مدیریت آب
مدیر طرح توسعه گروه انرژی و محیط زیست برنامه سازمان ملل متحد در ایران
پست الکترونیکی: ali.nazaridoust [at] undp.org
سید محمد حسین سجادی نیری
رئیس پنل میراث فرهنگی ،توسعه پایدار و نوآوری و فناوری
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: nayeri [at] outlook.com
عبدالکریم شادمهر
عضو کمیته علمی
معاونت اداری ، مالی و توسعه مدیریت پژوهشگاه
پست الکترونیکی: a.shadmehr [at] richt.ir
علیرضا قلی نژاد پیربازاری
عضو کمیته علمی
معاونت فناوری و کاربرد سازی پژوهشگاه
پست الکترونیکی: a.gholinejad [at] richt.ir
سهیل پایدارفرد
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: soheilpaidar [at] gmail.com
تلفن: 09124047242
الهام اندرودی
عضو کمیته علمی
هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: andaroodi [at] ut.ac.ir
تلفن: 09195312352
ناصر مقدسی
رئیس پنل میراث طبیعی و توسعه پایدار
سرپرست مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست
پست الکترونیکی: nasermoghaddasi [at] yahoo.com
ناصر رضایی
عضو کمیته علمی
رئیس گروه میراث طبیعی و گردشگری
پست الکترونیکی: hiwa865 [at] gmail.com
تلفن: 66582170
احمد رضا محرابیان
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a-mehrabian [at] sbu.ac.ir
میترا آزاد
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mitraazad [at] gmail.com
فراهم احمد زاده
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: f-ahmadzadeh [at] sbu.ac.ir
علی محمد احمدی
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: aahmadi [at] modares.ac.ir
مهران مقصودی
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: maghsoud [at] ut.ac.ir
بهنام حمزه
عضو
موسسه تحقیقات جنگل و مرتع
پست الکترونیکی: bhamzeh [at] yahoo.com
سید محمد زمان زاده
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zamanzadeh [at] ut.ac.ir
انوشیروان شیروانی
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shirvany [at] ut.ac.ir
عزت الله عباسیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده بوعلی سینا
پست الکترونیکی: abbasian [at] basu.ac.ir
سید محسن حسینی
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hosseini [at] modaress.ac.ir
سیاوش شایان
عضو
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: shayan [at] modaress.ac.ir
بهروز عمرانی
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: b.omrani [at] richt.ir
عبدالرضا رکن الدین افتخاری
عضو
دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: geojournal [at] modaress.ac.ir
علی سنبلی
عضو
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: asonbili [at] yahoo.com
بهار بیشمی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری
پست الکترونیکی: bbeishami [at] yahoo.com
بهروز ابطحی
عضو
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: b-abtahi [at] sbu.ac.ir
علی قمی اویلی
عضو کمیته علمی
معاونت میراث فرهنگی وگردگری
پست الکترونیکی: ali_ghomi_avili [at] yahoo.com
تلفن: 09111943506
اکرم خواجه پور
عضو کمیته علمی
-
پست الکترونیکی: khajehpour2012 [at] gmail.com
تلفن: 09113005684
کمیته اجرایی
عبدالکریم شادمهر
رئیس
پزوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.shadmehr [at] richt.ir
کمیته علمی
اسماعیل قادری
عضو هیئت علمی
عضو هیئت علمی
پست الکترونیکی: a.ghaderi [at] richt.ir
تلفن: 66582015
مرتضی احمدی
عضو کمیته علمی
دکترای مدیریت گردشگری
پست الکترونیکی: mor_ahmadi2002 [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
جمشید شفیعی
عضو
پزوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: j.shafei [at] richt.ir
افشین کرمی
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a.karami [at] richt.ir
علیرضا محتشم
عضو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: a-mohtasham [at] richt.ir
سید جواد موسوی
عضو
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی
پست الکترونیکی: j-mosavi [at] richt.ir
علی حسین زاده
عضو
-
پست الکترونیکی: ah [at] richt.ir