●تبیین مفهوم ایران بعنوان یک حلقه مفقوده در نظام برنامه ریزی


● بررسی چالش های موجود در مواجهه میراث فرهنگی و توسعه


● ایجاد دیدگاه مشترک در همراهی بین حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی و اجرای طرح های توسعه مهم


● شناخت ظرفیت های تاریخی کشور در بومی سازی مقتضیات توسعه و مدیریت سرزمین