● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و آمایش سرزمین


● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و راه و شهرسازی


● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و مدیریت آب


● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و هویت


● میراث فرهنگی، توسعه پایدار صلح و وفاق ملی


● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری


● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و نوآوری و فناوری


● میراث طبیعی و توسعه پایدار


-    قوانین و مقررات حامل بر حفاظت میراث طبیعی (مطالعات تطبیقی)

 -    ثبت ملی و جهانی میراث طبیعی، ضرورت ها و چالش ها (معیارها و بازخوردهای ثبت)

 -    نسبت میراث فرهنگی و میراث طبیعی

 -    طرح های جامع مدیریتی میراث طبیعی، تجارب ملی و جهانی

 -    آموزش، حفظ میراث طبیعی و توسعه پایدار

 -    رسانه، فن آوری های نوین و حفظ میراث طبیعی

 -    مشارکت جوامع محلی و مدیریت میراث طبیعی

 -    گردشگری پایدار و حفظ ارزش های میراث طبیعی

 -    راهنمایان اکوتوریزم و ژئوتوریزم و بهره برداری و حفاظت پایدار میراث طبیعی

  - چالش های حفاظت پایدار میراث طبیعی